Schade beperken 

13 maart 2024 Geschreven door: Stéphanie Heijtlager

Schade als eigenrisicodrager voor de Ziektewet beperkt, maar de Raad zet daar een streep door.

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet draagt een werkgever niet alleen de lasten van de aan een ex-werknemer toegekende Ziektewetuitkering, ook moet de re-integratie worden vormgegeven door de eigenrisicodrager. Dit zijn aanzienlijke kostenposten en het is begrijpelijk dat de eigenrisicodrager deze kosten zoveel mogelijk wenst te beperken.

Soms lukt dat door de eerste arbeidsongeschiktheidsdag ‘terug te leggen’. Dat wil zeggen dat de eigenrisicodrager aannemelijk kan maken dat de ex-werknemer al voor het dienstverband ziek was en de toegekende Ziektewetuitkering niet voor rekening & risico van de eigenrisicodrager komt.

De eigenrisicodrager in de zaak van de Centrale Raad van Beroep van 6 maart 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:427) slaagde daar in beroep bij de rechtbank in, maar de Raad zette daar (helaas voor de eigenrisicodrager) een streep door. De Raad vindt namelijk dat de eigenrisicodrager niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de ex-werkneemster al bij aanvang van het dienstverband arbeidsongeschikt was. Want – zo stelt de Raad – het enkele feit dat bij ex-werkneemster al lange tijd psychische problemen spelen, betekent niet dat zij daarom voor aanvang van het dienstverband arbeidsongeschikt was. Ook volgt niet uit de medische informatie van de behandelaars dat mevrouw voor aanvang van het dienstverband al arbeidsongeschikt was. De medisch adviseur gaat uit van aannames bij het vaststellen van de eerste arbeidsongeschiktheidsdag, maar dit wordt niet door medisch objectief bewijs ondersteund volgens de Raad, maar is gebaseerd op aannames en een reconstructie achteraf. 

De Raad komt aldus tot een ander oordeel dan de rechtbank. Dat is vervelend voor de eigenrisicodrager: doorbelasting van de ziektewetuitkering (en mogelijk ook WGA-uitkering als de ex-werkneemster daarvoor in aanmerking komt).

Waar moet je als eigenrisicodrager op letten bij schadebeperking door middel van het terugleggen van de eerste arbeidsongeschiktheidsdag? 

 zorg dat er objectief medisch bewijs is dat de werknemer voor aanvang van het dienstverband al arbeidsongeschikt was;

 vraag bij twijfel over de juiste hanteren van de eerste arbeidsongeschiktheidsdag door het UWV hierover een beslissing van het UWV (het UWV moet immers motiveren/onderbouwen waarom zij die dag aanwijzen als eerste arbeidsongeschiktheidsdag)

Tot slot

Ook bij schadebeperking in het kader van de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte geldt bij een beroep op dwaling dat de werkgever moet aantonen dat reeds voor aanvang van het dienstverband sprake was van ziekte waardoor de werknemer wist of had moeten weten dat sprake was van ongeschiktheid voor de functie. Lees in dat kader eens deze post van Lex Takkenberg: https://www.linkedin.com/posts/lex-takkenberg-98724524_vernietigen-dwaling-ziek-activity-6939852481891864576-Xsgj?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Gerelateerde artikelen